Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

XxxFuckitXxx
0788 511f
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viayolo28 yolo28

November 28 2017

XxxFuckitXxx
5724 acba
What is love?

[by Morello]
Reposted fromumorusana umorusana vialekkaprzesada lekkaprzesada
XxxFuckitXxx
Why get used to something new? Cause no one breaks my heart like you.
— paramore

July 19 2017

XxxFuckitXxx
8714 d07d
Reposted fromolakocie olakocie viaahuwi ahuwi
XxxFuckitXxx
XxxFuckitXxx
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey

July 03 2017

XxxFuckitXxx
Reposted fromgreensky greensky viayolo28 yolo28

March 06 2017

XxxFuckitXxx
4470 af42 500
Reposted fromyolo28 yolo28
XxxFuckitXxx
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.

March 02 2017

XxxFuckitXxx
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba vianataliana nataliana
XxxFuckitXxx
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi vianataliana nataliana
XxxFuckitXxx

July 01 2015

XxxFuckitXxx
4813 3587 500
Reposted fromosaki osaki

June 25 2015

XxxFuckitXxx
2843 ff31
Reposted frommalfynka malfynka

June 22 2015

XxxFuckitXxx
6689 599d
Reposted fromosaki osaki

June 18 2015

XxxFuckitXxx
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viaumierajstad umierajstad

June 06 2015

XxxFuckitXxx
2847 6ea7

May 20 2015

XxxFuckitXxx
6865 21aa 500
Reposted byalliwantisyou alliwantisyou

May 03 2015

XxxFuckitXxx
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaosaki osaki
XxxFuckitXxx
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viaosaki osaki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl