Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

XxxFuckitXxx
4470 af42 500
Reposted fromyolo28 yolo28
XxxFuckitXxx
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.

March 02 2017

XxxFuckitXxx
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba vianataliana nataliana
XxxFuckitXxx
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi vianataliana nataliana
XxxFuckitXxx

July 01 2015

XxxFuckitXxx
4813 3587 500
Reposted fromosaki osaki

June 25 2015

XxxFuckitXxx
2843 ff31
Reposted frommalfynka malfynka

June 22 2015

XxxFuckitXxx
6689 599d
Reposted fromosaki osaki

June 18 2015

XxxFuckitXxx
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viaumierajstad umierajstad

June 06 2015

XxxFuckitXxx
2847 6ea7

May 20 2015

XxxFuckitXxx
6865 21aa 500

May 03 2015

XxxFuckitXxx
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaosaki osaki
XxxFuckitXxx
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viaosaki osaki

April 29 2015

XxxFuckitXxx
1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana viagreys-anatomy greys-anatomy
XxxFuckitXxx
6677 cc4f
Reposted fromgreys-anatomy greys-anatomy

April 23 2015

XxxFuckitXxx
5816 bcf3 500

April 20 2015

XxxFuckitXxx
9384 596d
Reposted frommisseterniity misseterniity viabukazla bukazla
XxxFuckitXxx
5149 908b
Reposted frombukazla bukazla

April 18 2015

XxxFuckitXxx
7670 4ec9 500
Burza mózgów
Reposted fromEDi EDi viaosaki osaki

April 07 2015

XxxFuckitXxx
Reposted fromoski oski viaosaki osaki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl